Certificering - Pro Rotating BV

Rotterdam: +31 (0)85-1122690   |   Groningen: +31 (0)50-2072383   |  Amsterdam: +31 (0)20-4486448
NL | ENG
NL / ENG
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

CONTACT ▼
ISO, VCA, ATEX Certificering
ISO 9001, ISO 14001*, VCA en ATEX gecertificeerd.

Kwaliteits- en VGM beleid

1. Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de directie van Pro Rotating is er op gericht, dat de in de inleiding genoemde activiteiten op een effectieve, veilige, economisch en milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn vanzelfsprekende verwachtingen.

2. De directie van Pro Rotating ziet het beleid ten aanzien van de kwaliteits- en veiligheidszorg als onderdeel van de bedrijfsvoering om volledig aan de door de klant gestelde eisen te kunnen voldoen.

3.  Het kwaliteits- en veiligheidssysteem conform de ISO 9001- en VCA-norm is opgezet om te  bereiken dat:
 • De werkwijze binnen de onderneming duidelijk is vastgelegd.
 • De arbeidsomstandigheden en welzijn van de medewerkers volgens de wet zijn geregeld en op een goed niveau worden gehouden.
 • Ongelukken en persoonlijke letsel wordt voorkomen.
 • Materiële en milieuschade wordt voorkomen.
 • De veiligheid van derden wordt gewaarborgd.
 • Op verantwoorde wijze wordt omgaan met grond-, hulp- en afvalstoffen.
 • Er optimaal wordt voldaan aan de eisen van de klant.
 • Er wordt gestreefd naar continue verbetering.
 • Medewerkers na een verzuimperiode zo snel mogelijk weer kunnen worden opgenomen in het arbeidsproces. Indien het aanbieden van aangepast werk hiervoor een oplossing biedt, zal dit door Pro Rotating zoveel mogelijk worden gestimuleerd.
 • Het ziekteverzuim wordt geminimaliseerd.
 • Tijdelijke medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden worden geïnstrueerd over VGM-zaken

4.  Deze beleidsverklaring zal door de directie worden beoordeeld op voortdurende geschiktheid. De beleidsverklaring zal aan alle medewerkers worden verstrekt.


Milieubeleid
Pro Rotating wil negatieve effecten van haar bedrijfsprocessen op het milieu voorkomen. Een adequaat milieubeleid is daarom noodzakelijk. Het milieubeleid van Pro Rotating luidt als volgt:

 • Het beheersen van milieu aspecten in alle processen binnen Pro Rotating moet een integraal onderdeel vormen van proces beschrijvingen en werkinstructies uit het management systeem.
 • Er dient te worden gestreefd naar het voortdurend verbeteren van milieuprestaties van de Pro Rotating. De beoordeling hiervan vindt plaats aan de hand van resultaten van audits, metingen en onderzoeken.
 • In de onderneming dient op een milieuvriendelijke wijze gewerkt te worden. De in de  milieu wetten aangegeven regels geven hiervoor het kader aan, waarbinnen moet worden gewerkt.
 • Wanneer de stand der techniek het mogelijk maakt om binnen de bedrijfsprocessen van de Pro Rotating gebruik te maken van minder milieu belastende grond- en hulpstoffen, zal hiervan gebruik worden gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft op het proces of het eindproduct. Tevens moet het toepassen van vervangende grond- en hulpstoffen bedrijfseconomisch haalbaar zijn.

Uitgangspunten voor het formuleren van milieu doelstellingen zijn:
 1. Het leveren van producten en diensten die tot stand zijn gekomen conform geldende wet- en regelgeving.

 2. Het streven naar voortdurende verbetering van de wijze waarop de te leveren producten en diensten tot stand komen in relatie tot de milieubelasting. Dit wordt uitgevoerd door enerzijds de milieu risico's zoveel mogelijk te beheersen en anderzijds nieuwe ontwikkelingen te initiëren.

ISO 9001
VCA
ISO 14001*
ATEX
*ISO 14001 van toepassing voor vestiging Groningen.
Copyright © All rights reserved.
 • Pro Rotating Rotterdam
 • Pro Rotating Groningen
 • Pro Rotating Amsterdam
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu